AVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. DADES IDENTIFICÀRIES. El compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen en les següents dades : Marina Pallarès Elias (cap en davant el Prestador) amb DNI 46063452H i domicili en aquest efectes en 08005 Barcelona, és el titular del lloc www.theatreofyes.com (en  davant el portal o lloc web) i la direcció de correu electrònic de contacte és marina@actingnow.co.uk
 2. USUARIS La utilització del present portal és absolutament voluntària i es suposa l’acceptació plena per qui accedeix al mateix, en endavant “Usuari “de totes les condicions d’usos vigent en cada moment que es troben en la present direcció. El Prestador es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web; sense necessitat de previ d’avis, a qualsevol Usuari que contravingui lo disposat en aquestes condicions d’us. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les citades condicions seran d’aplicació independent de les condicions generals de contractació que en el seu cas resulten d’obligat compliment.
 3. NORMES D’US DE LA WEB: la website distribueix continguts (Texts, gràfics, dibuixos, dissenys, codis,  software, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altre creació protegida per les lleis nacionals i les tractes internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial) en el domini web; https://theatreofyes.com/.

  El propietari es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a al dignitat de la persona , que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la llei vigent, l’ordre o la seguretat públics o que, al seu judici no resultin adequats per la seva publicació.

  En qualsevol cas, Marina Pallarès Elias no serà  responsable de les opinions expressades pels usuaris a través de fòrums, xats i altres eines de participació.

  L’ús de la web i serveis ha de fer-se fe forma legal i conductualment  acceptable. L’usuari es compromet a fer-se un us adequat de la plataforma, continguts i servies no empleats per incorri en activitats il·legals o contraris a la bona fe i a l’ordre públic, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal,  d’apologia al terrorisme o atemptatori contra els drets humans, provocar danys en sistemes físics i lògics dels seus provadors o de terceres persones, intentar accedir a les contes d’altres usuaris o serveis personals, realitzar spamming o envio de missatges no sol·licitats, o portar a terme qualsevol altres us de qualsevol forma poden ferir, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal o els servies o impedir la seva normal utilització per part dels usuaris.
 4. PROTECCIÓ DE DADES. El Prestador compleix amb les directrius del Reglament (UE) 20167679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte el tractament de dades personals i al lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de protecció de dades) i cuida per garantir un correcte us i tractament de les dades personals d’usuari. En el marc de les seves activitats, el present portal disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per l’envio de comunicacions per correu electrònic i enviar missatges a través del formulari de contacte. Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquesta activitat, quedaran incorporats un fitxer en que la seva finalitat és la comunicació de novetats i continguts relatius al portal i els serveis oferts per el Prestador. El Prestador informa i garanteix expressament al  Usuari que les seves dades personals no seran cedits en ningun cas a terceres companyies, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment expressat, informat i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades sol·licitat a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per la prestació d’un servei òptim de l’Usuari.  Els usuaris a més accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, mitjançant la utilització del lloc web, que les seves dades personals siguin tractades per part del Prestador per realitzar estudis estadístiques, així com per remitir comunicats, notícies i publicacions de la pàgina web. El prestador garanteix en tot cas l’usuari el exercici dels drets d’accés, rectificació , supressió, limitació, oposició i portabilitat en els termes disposats en la legislació vigent. Per ell, podrà exercir els seus drets remetin una sol·licitud expressa a través del formulari de contacte o del següents correu electrònic marina@actingnow.co.uk.
 5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent entre les seves imatges i els textos de les articles, qualsevol que sigui el seu format, son propietat del Prestador, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar pel seu us comercial sense el previ consentiment del Prestador. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del Prestador. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únic i exclusivament per seu us personal i privat.
 6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT. El Prestador no es fa responsable en ningun cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, pel que el prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.
 7. MODIFICACIONS: El prestador es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, sense necessitat de previ avís.
 8. ENLLAÇOS: En cap cas el Prestador assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web.
 9. DRET D’EXCLUSIÓ: El prestador es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal i Política de Privacitat.
 10. GENERALITATS: El prestador perseguirà l’incompliment de el present Avís Legal i Política de Privacitat així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
 11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: El prestador podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
 12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre el prestador i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.ambarte.es, si us plau dirigiu-vos a marina@actingnow.co.uk

De part de Marina Pallarès Elias t’agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.